URGÈNCIES: 649 904 542

Carrer Josep Flores, 34, 17840 Sarrià de Ter,
Girona, España

Neteges públiques i industrials en Girona

Neteges 

Neteges Urbanes / Públiques

Fosses Sèptiques
Baixants, Arquets i desaigües
Comunitats de Propietaris i Habitatges Particulars
Ajuntaments i Claveguerams
Neteges Industrials
Dipòsits
Condensadors i intercanviadors
Calderes
Filtres
Torres de Refrigeració
Evaporadors

Hidrojet Servicios S.A. Anlluntamiento 2

Neteges Urbanes / Públiques

Dintre de les neteges urbanes ENS Podem TROBAR una gran varietat de Situacions, per AIXÒ Hidrojet Servicios, SA - CLM (Companyia Logística de Manteniment, SL.) Disposa d'1 diversitat d'Equips en sistemes tecnològics que s'adapta a cada Servei i posa a su DISPOSICIÓ su experiència en aquests tipo de Treballs.

Buidat de Fosses Sèptiques
Neteja de Clavegueram
Neteja de Collectors
Inspecció TV
Neteja de Arquets, Sifons i Baixants
Neteja a pressió de Carreteres
: Localització de Registres Ocults

Buidat de Tanc de combustible (Fuel Gas-Oil)
Neteja de Façanes
Neteja integrals de pàrquings
Neteja de canonades de Poc Diàmetre (rentadores, piques de cuines, etc ...)
Serveis de Manteniments
Som una empresa de Serveis i com a tal som conscients de la urgència de Les nostres Actuacions i poder resoldre a els problemes dels Nostres clients el més aviat possible. Per AQUEST Motiu disposem d'1 equip de guàrdia i retent per a poder donar un Servei de 24 hores al dia a els 365 dies de l'any.

fosses sèptiques

Generalment Trobem dos tipus d fosses sèptiques: Les tradicionals i els de filtracions. En Tots dos cases ENS ocupem del buidat del residu Orgànic, de la Neteja de les Seves respectives canonades i del Trasllat del residu a Planta Depuradora, que s'acredita mitjançant el Full Cis-1 de l 'Agència Catalana de l'Aigua (ACA ) de la Generalitat de Catalunya.

Al cas de les fosses de filtracions, a part del buidat i Neteja a els diversos compartiments, también ENS ocupem de revisar la zona de filtracions, assegurant-nos que AQUESTA funciona correctament i filtra l'aigua depurada adequadament. En cas de ser Necessari, también realitzem el cambio de filtres de la mateixa.

  • Hidrojet Servicios S.A. Croquis del compact

Baixants, Arquets i desaigües

L'acumulació d'residus de sabó, paper, tovalloletes, fulles, sorres, etc ... podin arribar a provocar tapaments, que implica que l 'aigua no Circuli correctament per l'interior de les canonades, i que sobresurti per a els desaigües.

Amb Els nostres Equips de Neteja a alta i màxima pressió, realitzem el desembossament de les canonades, mitjançant maneges d'aigua a pressió con los ACCESSORIS especials indispensables (toveres "rata").

  • Hidrojet Servicios S.A. Croquis del compact

Com. Propietaris / Habitatges particulars

És aconsellable realitzar el Manteniment de les canonades generals d'1 edifici i / o habitatge, doncs són zones on hi circulin Grans quantitats de residus orgànics (paper, sabó, restes de menjar, etc ...). Tot AQUEST conjunto de residus sol provocar l'embossament dels pots sifònics, arquets i de les Seves canonades, provocant el desbordament de l'aigua bruta, que a la vegada origina mals Olors.

Aixi doncs, amb 1 Neteja periòdica de les canonades generals és podin prevenir accidents i embossaments. La Neteja amb aigua a alta pressió destrueix els restes de residus acumulats, evitant l 'acumulació i sedimentació dels MATEIXOS.

  • Hidrojet Servicios S.A. Croquis del compact

Ajuntaments / Claveguerams

Tenim 1 llarga experiència Treballant per Ajuntaments de tota la província de Girona (interior i costa), realitzant el Manteniment i la Neteja de la Xarxes de clavegueram, sals de bombeig, embornals i Reixes pluvials i Un llarg etc ..., retirant-ne els sorres i a els residus acumulats.

Realitzant AQUEST Manteniments, s 'aconsegueix el CORRECTE Funcionament de la xarxa de clavegueram i s'eviten problemes d'inundacions en cas d'fortes Pluges, doncs és bàsic paper bon Funcionament de la xarxa.

Neteges Industrials

Dintre del sector industrial hi ha una gran diversitat d'activitats i per AQUEST Motiu els Seves Instal·lacions podin ser Molt variades.

Hidrojet Servicios S.A. - CLM (Companyia Logística de Manteniments, SL) aporta su experiència adquirida Dintre dels 25 anys en AQUEST sector, seguidament anomenem els neteges més freqüents:

Neteja de Dipòsits en general
Condensador
Calderes

Sitges
Estacions Depuradores
Torres de Refrigeració
Dipòsits en general, condensadors torres de refrigeració, calderes, sitges, estacions depuradores, autoclaus, oeloductes, preescalfadors, esterificadors, concentradors, Cisternes, transvasament de productes i drenatge sanitari, Xarxes urbanes d'infrastructura de drenatge, tancs de combustible, canonades industrials, decapat de superfícies, Proves hidràuliques, neteges i DESINFECCIÓ de granges, etc ...

Com Heu pogut comprovar els neteges que és podin realitzar són Molt variades, per AIXÒ disposem de diferents Equips d'Neteja amb una gama d'ACCESSORIS Específics per poder adaptar-se de la manera més eficaç al Servei que s'a de realitzar.

Hidrojet Servicios S.A. - CLM SL (Companyia Logística de Manteniments, SL) , és una empresa reconeguda Dintre de les neteges industrials, ha que Disposa d'una gran experiència en la Realització d'aquests serveis.

Dipòsits

Alhora de netejar interiorment 01:00 Dipòsit, calç TENIR EN COMPTE el su contingut, assegurar-se que te 1 bona ventilació i descartar l'existència de gasos a l'su interior mitjançant el Gasòmetre.

Un cop seguits aquests passos, procedim a retirar el residu del Dipòsit, netejar interiorment el MATEIX i traslladar-ne su contingut a la Planta de Tractament que correspongui, amb la docuemntació acreditativa de l 'Agència de Residus de Catalunya (ARC) de la Generalitat de Catalunya.

A Hidrojet Servicios, SA / CLM, SL tenim molts anys d'experiència en la Neteja de Dipòsits, Tant si és tracta d'Habitatges particulars i comunidades de propietaris (Dipòsits de gasoil que amb el pas del temps han creat un pòsit que finalment afecta a les calderes), com de la Neteja de tot tipo de Dipòsits d 'Indústries qUE CONTENEN diversos tipo de residu (cols, productes Alimentaris, hidrocarburs, etc ...).

Condensadors i intercanviadors

Per tal que a els condensadors industrials tinguin 1 Funció rendible i treballin 1 Mínim del 90% de su Capacitat, conve mantenir-els nets de QUALSEVOL bruticia i en bon estat.

És per AQUEST Motiu que Posem a la DISPOSICIÓ dels Nostres clients, l'Nostra dilatada experiència en el sector, amb els eines i a els Coneixements necessaris perque AIXÒ va seguir possible.

Calderes

Per tal de poder Treure el màxim Rendiment a una caldera industrial, calç netejar-la periódicament, NOMÉS AIXÍ s'aconseguirà 1 bon Rendiment i s'evitarà el mal Funcionament de la mateixa.

A l'Moment de netejar una caldera, seleccionem la zona d'AQUESTA que s'a de netejar, que (la Sortida de fums, la camera de combustió i els zones refrigerants de les canonades de vapor). Per cada zona a netejar és prepararà la maquinària il 'Equip Tècnic Necessari més idòni per a realitzar-ho correctament

Hidrojet Servicios S.A. Calderas

Filtres

En el sector industrial, Moltes empreses tinença sitges però no Totes tinença la mateixa Utilitat, ENS Podem TROBAR sitges que CONTENEN, gra, ciment, sorra, aigua, etc ..
Abans de realitzar la Neteja d'1 sitja ENS Hem d'informar del contingut d'aquesta, el de su forma física i de su Capacitat, Posteriorment preparem la maquinària il 'Equip Tècnic Necessari més idòni per a realitzar-la.

Depuradores

La funció d'1 estació depuradora d'aigües residuals EDAR. consisteix en general en depurar l'aigua seguin 1 sèrie de passos i tractaments separant l 'aigua dels sediments. Hidrojet Servicios, SA - CLM (Companyia Logística de Manteniments, SL) te una extensa experiència en a Neteja de depuradores, EDAR. la qual consisteix en la retirada dels sediments restants de la Depuració de l'aigua i la Neteja del Sòl de la mateixa, mantenint-la neta i poder continuar AIXÍ su Funció de Depuració d'aigües residuals.

Torres de Refrigeració

Per un CORRECTE Funcionament d'una torre de refrigeració la qual sevamajoria és la de disminuir la temperatura d'1 líquid (normalment aigua) a mantenir-ho en contacte amb 1 Corrent d'aire, calç mantenir-les NETES I en bon estat. per que AIXÒ va seguir AIXÍ, disposem de la maquinària, l'Equip Tècnic i la nostra experiència adquirida durante Tots aquests anys Dintre del sector industrial

Inspeccions T.V.

Disposem de diversos Equips d'inspecció, per tal de donar la Millor Solució possible ALS Nostres clients.

Les aplicacions d'aquests Equips són Molt extenses, a els serveis més habituals són:
  •  Inspecció de les Xarxes de clavegueram.
  • Localització d'arquets / registris i / o derivacions no registrades / ocultes.
  • Inspecció de canonades i Baixants comunitaris.
  • Inspecció de Conductes d'aire i xemeneies.
  • Inspecció de canonades de petit Diàmetre (a partir de Ø50mm).
La informació que aportin aquests Equips és de gran ajuda, ja que Podem visualitzar els zones més deteriorades i la causa dels problemes que han pogut sorgir.

Mitjançant ell Equips d'inspecció amb TV, Podem descobrir problemes com, desviacions desconegudes, mals connexions al clavegueram, Forats, arrels, deformacions en els canonades, etc ... que són impossibles d'apreciar externament.

Amb AQUESTA tècnica Podem ver amb claredat el problema que hi ha, i AIXÍ, ANALITZAR-ho i oferir la Millor Solució.

Algun dels Equips, 1 cop FINALITZADA la inspecció generarà tota la documentació d'aquesta (vídeo i informe Escrit, i en format digital) al client, on es l's'informa detalladament del resultat de la mateixa.

Hidrojet Servicios

© 2020 HIDROJET SERVICIOS S.A. Tots els drets reservats
Produït per PA Digital